Úvodní instrukce k provozu hiporehabilitace

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Informujeme, Vydáno dne: 30. 03. 2022Co je hiporehabilitace?

Hiporehabilitace je zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním znevýhodněním či specifickými potřebami. Hiporehabilitace se dělí do několika oblastí: Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii, Hipoterapie v psychiatrii a psychologii, Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi a parajezdectví.

Komu jsou naše služby určeny?

Stáj Rozárka, z. s. nabízí hiporehabilitační aktivity osobám se zdravotním postižením, znevýhodněním a se specifickými potřebami (jednotlivcům i skupinám) a dále relaxační a rekondiční jízdy na koni pro širokou veřejnost.

Jaké jsou podmínky pro zahájení hiporehabilitace?

Do hiporehabilitační jednotky jsou zařazováni uživatelé výhradně po vyplnění vstupního formuláře a po podepsání dohody o poskytování služeb. Vyplněním vstupního formuláře uživatel (popř. jeho zákonný zástupce) podpisem ztvrzuje, že byl seznámen se zásadami bezpečnosti a že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pouze pro účely nezbytně nutné.

► U jednotlivců kromě základních údajů (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon) je nutné vyplnit údaje týkající se zdravotního stavu. Tzn.:

■ U osob se zdravotním postižením vyžadujeme doporučení ošetřujícího odborného lékaře, včetně stanovení indikací a kontraindikací. Navíc je nutné předložit potvrzení o očkování proti tetanu.

■ U osob bez handicapu postačí doporučení ošetřujícího praktického lékaře a předložení potvrzení o očkování proti tetanu.

Pro vstupní pohovor a vyšetření je vhodné připravit tyto dokumenty: kopii posledních lékařských zpráv např. z neurologie, ortopedie, rehabilitace, psychologické posudky apod. Důležitá je informace o stavu kyčelních kloubů zejména u zájemců o hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii s dg. CKP a DMO, dále informace zda jsou přítomné epileptické záchvaty (popř. frekvence záchvatů) a o medikaci dítěte, ale i dospělého žadatele o hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii.

► U osob, které přicházejí ve skupinách a které jsou zaštítěny vysílající organizací (zdravotní či sociální institucí, volnočasovým střediskem, popř. jiným zařízením), vyplní daná organizace jeden vstupní formulář za všechny své docházející členy. Kromě základních údajů (název organizace, její sídlo, email, www, telefon, bankovní spojení) je nutné vyplnit jména, příjmení, data narození a hiporehabilitační cíle jednotlivých osob a údaje týkající se jejich zdravotního stavu. O zařazení uživatele do hiporehabilitace rozhoduje lékař vysílající organizace, zodpovídá také za průběžné sledování zdravotního stavu uživatelů.

Jaký je průběh hiporehabilitace?

Během první návštěvy po vyplnění administrativních záležitostí se seznámíme s prostředím a se všemi zvířaty. Ukážeme si vnitřní i venkovní prostory a zopakujeme si některá pravidla bezpečnosti a chování kolem koní. Nastíníme si denní rituály při práci s koňmi a tedy i průběh terapie. Domluvíme se na frekvenci jízd a vybereme vhodného koně. Podle věku, fyzických a psychických atributů, druhu a stupně postižení sestavíme individuální cvičební plán a zahájíme samotnou hiporehabilitaci.

V rámci hiporehabilitace provádíme ve Stáji Rozárka v současné době hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii a parajezdectví, konkrétně paradrazuru.

U uživatelů, kteří nejsou schopni samostatného sedu nebo držení hlavy se provádí hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii ve formě stimulačního polohování v různých pozicích, které odrážejí jednotlivá vývojová stádia, nebo se využívá asistovaný sed. U uživatelů samostatně sedících se zařazují korekční polohy, které cíleně upravují asymetrické držení těla a další cviky, které pozitivně působí na celou řadu systémů v lidském těle. Držení těla procvičujeme nejprve na stojícím koni, poté při přímém pohybu koně vpřed a nakonec také při změnách tempa a směru jízdy.

Kolik stojí hiporehabilitace a jak dlouho trvá jednotka?

Hipoterapeutická jednotka má individuální délku, obvykle 10 - 20 minut dle potřeby uživatele, dle druhu a stupně postižení a záleží také na momentálních dispozicích uživatele. Fyzioterapeut může rozhodnout o ukončení jednotky dříve, než uplyne 10 minut v případě, že je uživatel příliš unavený. Cenu jedné jednotky naleznete v aktuálním ceníku. Vhodné je docházet pravidelně 1-2x týdně.

Celková doba ambulantní aplikace hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii by měla být minimálně 3 měsíce. U některých diagnóz (např. dětské mozkové obrny) se HTFE může aplikovat dlouhodobě, i několik let.

Výcviková hodina paradrezurního tréninku trvá 30 – 45 minut, kdy záleží na míře samostatnosti jezdce a stojí - viz. aktuální ceník.

Jaké je personální zajištění hiporehabilitace?

Hiporehabilitace nemůže fungovat bez dostatečného množství kvalifikovaných osob a zkušených koní. V současné době máme k dispozici 4 koně způsobilé k provádění rehabilitace. 3 koně s licencí k provozování hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii, kteří absolvovali Specializační zkoušku hiporehabilitačních koní pod ČHS a 1 koně vhodného do paradrezury. Dále tým tvoří cvičitel, vodiči koní, fyzioterapeutka a asistenti - pomocníci ( zajišťují bezpečnost po stranách koně a asistují dle potřeby při jednotlivých cvicích a činnostech ).

Jaké zázemí má organizace k dispozici?

Hiporehabilitace probíhá na pískovém kolbišti v areálu organizace, popř. na blízkých travnatých plochách. Nabízíme nejen našim uživatelům, ale i široké veřejnosti celoroční možnost odpočinku a relaxace na přilehlých lavičkách. Snažíme se zde neustále udržovat a upravovat zelené plochy, popř. vysazovat okrasné dřeviny a keře. Samozřejmostí je bezbariérový přístup, prostorná nástupní rampa z protiskluzového materiálu, upravené WC pro osoby s omezenou možností pohybu. Součástí areálu je také zastřešený altán využívaný v případě nepřízně počasí.

Co je vhodné vzít si s sebou na hiporehabilitační jednotku?

1) Vhodné oblečení: Paže je nutno chránit dlouhými rukávy a nohy dlouhými kalhotami. Kalhoty mají být pohodlné a z pevné látky, aby chránily před odřeninami (např. od třmenových řemenů). Měly by být přiléhavé (nesmí omezovat pohyb). To stejné platí i pro horní část oděvu. Přiléhavost oblečení také umožňuje kontrolovat držení těla. Kabáty a bundy je třeba vždy zapínat, aby klopy nepoletovaly. Pro trénink paradrezury jsou z bezpečnostního hlediska velmi důležité jezdecké boty. Měly by být uzavřené a úzké, aby se nemohly zapříčit ve třmenech a měly by mít nízký podpatek a nedělenou podrážku.

Ortopedické pomůcky se před hiporehabilitací odkládají. Mohou dráždit koně a bránit přirozenému přenášení pohybových impulsů z koně na uživatele.

Jednou ze základních součástí vybavení jezdce je jezdecká přilba (zajišťuje personál spolku), která musí odpovídat stanoveným bezpečnostním předpisům. Přilbu musí vždy přidržovat popruhy, při jízdě samozřejmě připnuté. Přilby různých velikostí jsou vždy při hiporehabilitaci k dispozici a jsou pro všechny samostatně sedící uživatele povinné! Ochranná přilba však není vhodná v případě, že se jedná o děti v raném věku s nedostatečným držením hlavy např. v rámci polohy vleže na bříšku. Fyzioterapeut může doporučit nepoužít přilbu např. u dětí, které již samostatně sedí a to z důvodu negativního vlivu na ideální postavení krční páteře a celkového vzpřímení. V některých případech, kdy není možné přilbu nasadit pro velký odpor dítěte (např. u autistů) se řeší stav dohodou s rodiči.

Další neméně důležitou součástí jezdecké výstroje je bezpečnostní vesta (zajišťuje personál spolku), která zvyšuje bezpečnost a přitom neomezuje pohyb. Tímto způsobem je zajištěna ochrana páteře a vnitřních orgánů proti mechanickému nárazu. Bezpečností vesty povinné při rehabilitaci nejsou, avšak v případě zájmu můžeme také vesty bezplatně zapůjčit.

A poslední součástí výstroje určenou pro hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii je bezpečnostní opasek pro jištění klientů (zajišťuje personál spolku). Tento opasek se zapne stejně jako jakýkoli pásek kolem pasu klienta. Opasek na sobě má úchyt, za který je v případě potřeby možné klienta zachytit.

2) Textilní podložky: U uživatelů, kteří nejsou schopni samostatného sedu nebo držení hlavy se provádí hipoterapie ve formě polohování na hřbetu koně. Z hygienických důvodů je vhodné donášet si vlastní osušky, pleny, popř. ručníky jako podložky pod hlavu. Zamezí se tak vdechnutí prachu či srsti z hiporehabilitační deky a jejímu případnému poslinění.

3) Tekutiny: Zvlášť v letním období je vhodné mít neustále k dispozici láhev s nápojem. Ač se to na první pohled nezdá, tak obecně jízda na koni je velice náročná aktivita, která vyžaduje soustředění a psychickou i fyzickou angažovanost. Ztrátu tekutin potem a dýcháním je nutné proto kompenzovat dostatečným množstvím tekutin nejlépe v podobě čajů, popř. minerálních vod.

4) Pamlsky pro koně: Před samotnou jízdou se uživatelé s koněm mazlí, mluví na něj, hladí jeho srst a hřívu, jemně ho popleskávají a navazují taktilní kontakt. V závěru hiporehabilitační jednotky je samozřejmostí pochválit koně za odvedenou práci. V případě zájmu je možné přinést na hiporehabilitaci suchý chléb, jablka, mrkev. Avšak odměňujeme koně až po úplném skončení práce, nikoliv mezi rehabilitačními cykly, tzn. až po posledním klientovi a to z důvodu soustředění se na vykonávanou práci a zabránění nepozornosti.

Co dalšího by Vás mohlo zajímat?

Zdravotní pojišťovna hiporehabilitaci nehradí.

Může se stát, že Vaše dítě bude při jednotce plakat, neznamená to ale, že ho něco bolí. Nejčastější příčinou pláče je tzv. „polohová nejistota těla dítěte“ – to znamená, že dítě, které je motoricky nezralé, nemá schopnost řízení těžiště svého těla. Pokud se tedy takto nezralé dítě položí na nestabilní podložku, kterou představuje hřbet koně, dojde k jeho znejistění, zúzkostnění, takový stav je mu nepříjemný a projevuje svou nelibost pláčem. Právě pláčem se dožaduje vysvětlení a ujištění, že rodiče mají situaci pod kontrolou. Zejména s dítětem do dvou let věku je nezbytné trvale komunikovat, i když nemá zrovna náladu. Velice pomáhá vytváření pozitivní atmosféry bez nervozity.

Po jak dlouhé době můžu očekávat u svého dítěte zlepšení motorického vývoje? Zlepšení v rámci HTFE je velice individuální a závisí na míře opoždění a rozsahu centrální koordinační poruchy. Stejně jako jiné formy rehabilitace (reflexní terapie dle Vojty, metoda Bobath koncept, aj.), je i zde rozhodující, kdy byla zahájena a jak často byla či je prováděna.

Začít s hipoterapií ve fyzioterapii a ergoterapii není nikdy pozdě. HTFE je vhodný doplněk v rámci komplexní rehabilitační péče. Kromě bohaté pohybové stimulace přináší i velmi pozitivní efekt na psychiku dítěte, ale i celé rodiny. Základem je především výjimečný pohyb koně, který nám v kroku nabízí balanční plochu, přes kterou přijímá dítě téměř identické impulsy jako při lidské chůzi. V různých polohách podle věku dítěte je stimulováno držení těla, které vždy předchází lokomočnímu pohybu (př. bez aktivní polohy na čtyřech není možné lezení, stejně tak bez vzpřímení těla není možná chůze).

Děti, které měly problémový vývoj během těhotenství, komplikovaný příchod na svět nebo potřebují pomoc vyrovnat se s poúrazovým stavem a genetickou vadou, většinou čeká náročná celoživotní rehabilitace. Několikrát denně podstupují náročné cvičení v jim často nepříjemných a někdy i bolestivých pozicích. Tyto děti také tráví většinu času doma a ve speciálních zařízeních. Proto je dobré jim do jejich programu zařadit HTFE, kde mají zajištěnou účinnou, nenásilnou a atraktivní metodu fyzioterapie v přírodě a v kontaktu se zvířetem – koněm. A především velkou motivaci pro další rehabilitaci.

Jak vybrat kvalitní hiporehabilitační centrum. Nejvíce informací o střediscích hiporehabiitace najdete na webových stránkách České hiporehabilitační společnosti. Středisko by mělo být držitelem statusu ČHS. Naše organizace je Středisko doporučené hiporehabilitace. Pro hiporehabilitaci je důležitý tým lidí, který ji provozuje a speciálně vycvičený kůň. Za naši organizaci popsáno výše. Vedoucí terapeut nebo instruktor má požadované vzdělání a zkušenosti. Koně vybraní a vycvičení pro hiporehabilitaci, by měly mít složenou specializační zkouškou, což naši koně mají. Klient/uživatel je přijímán na základě doporučení a souhlasu odborného lékaře nebo jiného specialisty a vstupního pohovoru nebo vyšetření. Terapie a lekce jsou vedeny v souladu s potřebami klientů a koně jsou jim vybíráni dle terapeutického cíle. Středisko nabízí bezpečné a nejlépe bezbariérové prostředí a vhodné technické vybavení a sociální zázemí pro klienta a jeho doprovod. K dispozici by měla být nástupní rampa, krytá, otevřená jízdárna, možnost jízdy v terénu. Všechny tyto požadavky naše organizace splňuje.